24 °C Budapest

2,3 milliárdnyi bírság 2007-ben

Pénzcentrum
2008. szeptember 23. 12:37

Ellenszavazat és tartózkodás nélkül 370 igen szavazattal az Országgyűlés elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A dokumentum szerint a versenyhatóság tavaly 204 versenyfelügyeleti eljárást indított és összesen 2,3 milliárd forint bírságot szabott ki.


A GVH 2007-ben 204 versenyfelügyeleti eljárást folytatott le, ebből 154 - az ügytípusok közötti halmazódást is figyelembe véve 158 - ügy zárult érdemi döntéssel. A 158 versenytanácsi döntés közül 84 a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos, 74 pedig antitröszt (vagyis összefonódásokkal, a verseny korlátozásával, illetve a korlátozott versenyhez kötődő visszaéléssel kapcsolatos) ügy volt. Összesen 106 esetben került sor beavatkozásra, döntően (81 esetben) a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos, 25 esetben pedig antitröszt ügyekben. A GVH ügyzáró határozatában 68 esetben, összesen 2,359 milliárd forint értékben szabott ki bírságot. Ez az összeg alatta marad a tavalyi évben kiszabott bírságösszegnek, azonban az ügyek egyediségéből fakadóan az egyes években nem feltétlenül várható hasonlóan magas bírságösszeg.


2007-ben 84 ügyzáró döntés született a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolását érintő rendelkezések alapján, ebből 81 esetben került sor a GVH beavatkozására. Komolyabb jogsértés megállapítására 73 esetben került sor, amelyek során összesen 1,285 milliárd forint bírságot szabott ki a GVH. A 2007. évben is a pénzügyi szolgáltatásokra, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, valamint az egészségre ható termékekre vonatkozó reklámok, tájékoztatások kapcsán indult versenyfelügyeleti eljárások mind az ügyek számát, mind a jogsértések súlyát tekintve kiemelkedtek az ügytípuson belül.


2007-ben 15 ügyzáró döntés született versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatban. Tizenkét esetben került sor GVH beavatkozásra, ebből hat esetben a GVH összesen 1,069 milliárd forint bírságot szabott ki. Továbbra is kiemelt ügycsoportot képeztek a tiltott és titkolt legkeményebb versenykorlátozást (ármeghatározás, piacfelosztás, kvóta meghatározás) megvalósító, pályáztatásokat érintő ajánlattevők közötti összejátszások. 2007-ben építési munkákhoz, illetve eszközbeszerzéshez kapcsolódó pályázattal összefüggésben tárt fel a GVH a potenciális versenyzők közötti, az ajánlattételt megelőző jogellenes együttműködéseket. Ugyanakkor 2007-ben a legmagasabb összegű bírságot nem ilyen jellegű ügyben szabta ki a hivatal, hanem a lapterjesztési piacon létrejött meg nem támadási megállapodás miatt.


2007-ben az erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt folytatott eljárásokban 13 ügyzáró GVH döntés született. Tíz ügy zárult beavatkozással: az eljárás alá vont vállalkozás mindegyik esetben kötelezettséget vállalt arra, hogy magatartását összhangba hozza a versenyjogi előírásokkal, így marasztaló határozat egy ügyben sem született. Ennek megfelelően a 2007. évi ügyekben bírság kiszabására sem került sor. Az öt magyarországi volt koncessziós vezetékes telefon szolgáltató kötelezettségvállalása nyomán jelent meg a piacon az például ún. "csupasz" ADSL szolgáltatás. Szintén kötelezettségvállalással zárult 2007-ben két, a lakossági bankpiac legnagyobb szereplőjével szemben a hosszú távú hitelszerződések egyoldalú módosításának vizsgálatára indult eljárás. Mindkét eljárás azzal a tanulsággal szolgált, hogy a hitelintézeti törvény parttalan egyoldalú szerződésmódosítást tesz lehetővé a bankok számára, a kiszolgáltatott helyzetben levő fogyasztók érdekeit az ágazati szabályozás nem védi kellőképpen.


2007-ben 46 összefonódással kapcsolatos határozatot hozott a GVH. Hét esetben a kérelem nem volt engedélyköteles, vagy a kérelmezett tranzakció nem minősült összefonódásnak. 36 esetben a GVH engedélyezte az összefonódást, míg három esetben a kérelmezők kötelezettségvállalásai mellett, illetve feltételekhez kötötten engedélyezte csak a fúziót.


A fenti példákból jól látható, hogy 2007-ben egy viszonylag friss jogintézménynek, az úgynevezett kötelezettségvállalásnak a gyakorlati átültetése is sikeresen megtörtént. A kötelezettségvállalás alapjaiban változtatja meg a GVH eljárási gyakorlatát. Ilyen esetben az eljárás alá vont vállalkozások azt vállalják, hogy magatartásukat és gyakorlatukat összhangba hozzák a versenyszabályokkal. A GVH-nak azt kell mérlegelnie, hogy mindezzel a verseny mint közérdek hatékony védelme biztosítható-e. Ilyen esetben a GVH a vizsgált magatartás tekintetében nem mondja ki a jogsértést és így bírságot sem szab ki, azonban a vállalkozásnak aktívan kell orvosolnia a nem-kívánatos versenyellenes magatartást. Ez sok formát ölthet. A GVH gyakorlatában volt arra példa, hogy általános szerződési feltételeket vagy etikai kódexet alakítottak át akár visszamenőleges hatállyal is vagy pénzt fizettek vissza ügyfelek részére, ami a jogsértő magatartásból származó vagyoni előny közvetlen visszatérítésének felelt meg. Arra is akadt példa, hogy bővített fogyasztói tájékoztatást vállaltak az eljárás alá vontak annak érdekében, hogy orvosolják a vizsgált magatartással szembeni aggályokat. A cég kötelezettségvállalását csak akkor fogadja el a GVH, ha biztos abban, hogy a bevállalt vállalati magatartás hosszabb távon is előnyösebb a verseny szempontjából, mint a jogsértés kimondása, a bírság kiszabása és az egész jogi procedúra végigvitele.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)


A GVH 2007 folyamán két piacon is indított ágazati vizsgálatot, amelyek lezárása 2008-ban várható. Az elektronikus média gazdasági ágazatba tartozó televíziós műsorszolgáltatás nagy- és kiskereskedelmi, valamint televíziós hirdetés piacán a televíziós reklámok értékesítésével, a sport-és filmjogokhoz való hozzáféréssel, a televíziós műsorcsatornák továbbításának feltételeivel kapcsolatos piaci folyamatok megismerése és értékelése céljából indult ágazati vizsgálat. A pénzügyi szolgáltatások területén a lakossági és kisvállalati bankpiacon indult ágazati vizsgálat célja a pénzügyi szolgáltatóktól igénybevett egyes pénzügyi termékek más pénzügyi szolgáltatók hasonló termékeivel történő helyettesítésével (bankváltással) kapcsolatos piaci folyamatok megismerése és értékelése.


A bírósági felülvizsgálat tapasztalatai szerint a marasztaló határozatok mintegy felét támadják meg. A bíróságok és a GVH között évek óta fennálló jogalkalmazási harmóniát mutatja, hogy a versenytörvény alapján eddig megtámadott, s jogerősen elbírált 301 határozatból a Fővárosi Bíróság és a Legfelsőbb Bíróság (illetve az Ítélőtábla) mindössze 20 esetben változtatta meg a jogalap tekintetében a GVH határozatát, további 17 esetben pedig kisebb-nagyobb mértékben csökkentették a bíróságok a kiszabott bírságot.


A GVH 2007-ben is aktív versenypártolási tevékenységet fejtett ki. Ennek keretében a hivatal kiemelt jelentőséget tulajdonít annak is, hogy egyes szektorokkal kapcsolatban átfogó versenypolitikai elemzéseket készítsen. Így 2007-ben a GVH közzétette az elektronikus hírközlési szektorral kapcsolatos versenypolitikai állásfoglalását, amely a 2002-es piacnyitás során szerzett tapasztalatok birtokában nyilvánít véleményt az elektronikus hírközléspiaci verseny és szabályozás alakulásáról. A GVH nyilvánosságra hozta a szabályozott egészségügy piacain egészségügyi verseny lehetőségeivel és korlátaival foglalkozó vitaanyagát is, amely az egészségügyi és az egészségbiztosítási piac kudarcait számba véve, a meglévő szabályozási rendszer ezekre adott válaszait feltérképezve, valamint az egészségügyi szabályozás intézményi felkészültségét figyelembe véve egy lehetséges szabályozási alternatívát vázolt fel. A jogszabály- és egyéb tervezetek véleményezése során a GVH 2007-ben több mint 100 előterjesztést véleményezett részletesen. Nagy figyelmet fordított 2007-ben is a hivatal az energia szektorban zajló (újra)szabályozási folyamatokra, amely a teljes piacnyitás feltételeinek megteremtése szempontjából ugyan jelentős év volt, de a verseny érdekű változások elmaradtak a várakozásoktól, illetve a GVH szerint az új villamos energiáról szóló törvény számos szakmailag is vitatható, nehezen értelmezhető és alkalmazható megoldást is tartalmaz. A GVH már évek óta hangsúlyozta a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvénytervezet megszületésének szükségességét és sürgősségét. A tervezet alapos szakmai előkészítése lehetővé tette, hogy az egyeztetések során a GVH érvényesítse a versenyt segítő szabályozással kapcsolatos általános érvényű szempontokat.

A GVH 2007-ben is fokozódó figyelmet fordított tevékenységének harmadik pillérére, a versenykultúra fejlesztésére.. A hivatal több munkatársa rendszeresen oktat versenyjogot, illetve versenyszabályozással kapcsolatos tantárgyakat felsőfokú oktatási intézményekben, valamint tart előadást a szakmai érdeklődők számára. 2007-ben a GVH munkatársai több mint 90 előadást tartottak, 80-nál több alkalommal adtak interjút, és több mint 70 tanulmányt, cikket publikáltak jogi és gazdasági folyóiratokban és szaklapokban. A korábbi évekhez képest jelentősen nőtt a hivatal honlapjának látogatottsága, s az ügyfélszolgálathoz fordulók száma is. A hivatal versenykultúra fejlesztő tevékenységének hatékonyabbá és szervezettebbé tételét szolgálta a Versenykultúra Központ (VKK) 2005. évi létrehozása. A VKK nyilvános éves munkaterv alapján működő szervezeti egység, amely egyrészt a versenykultúra fejlesztését szolgáló tevékenységek, programok szervezésével és működtetésével, másrészt a versenykultúra fejlesztésében és terjesztésében részt vevő más személyek és szervezetek munkájának - pályázatok útján történő - támogatásával törekszik az említett célok megvalósítására. A VKK 2007 szeptemberében megjelentette Massimo Motta: Versenypolitika - Elmélet és Gyakorlat című művének magyar nyelvű kiadását, hogy ezt a nemzetközileg elismert szakkönyvet magyar nyelven is elérhetővé tegye. A VKK tájékoztató füzetek, szórólapok, illetve a Versenytükör című időszaki lap megjelentetésével, valamint nemzetközi versenypolitikai konferencia és rendszeres, szűkebb körű szakmai beszélgetések szervezésével tett a versenyjoggal, versenypolitikával kapcsolatos széles körű tájékoztatás érdekében. A VKK 2006 őszén - külsős szervezetnek a versenykultúra fejlesztésébe és terjesztésébe való bekapcsolódását előmozdítandó - pályázatokat hirdetett szakmai rendezvények, kutatások és más tudományos-oktatási projektek, valamint a fogyasztóvédelmi célú civil munka támogatására. 2007 folyamán a VKK-hoz 87 pályázati anyag került benyújtásra, amelyek elbírálása, illetve jelentős részben a megvalósítása is 2007 végéig megtörtént.

Így győzheted le a tomboló inflációt: rengeteg magyar keresi szét magát ezzel a módszerrel

Egy vállalat sikeressége mérettől függetlenül több dolgon múlhat, azonban a sikeres marketing igazán erőssé teheti azt, válság esetén is.

Ez lenne a siker kulcsa? Sok magyar még mindig alábecsüli ezt az eszközt

Ezt mindenképp tudnod kell, mielőtt belevágsz egy start-up finanszírozásába, kezdő vállalkozóként.

Csendes gyilkos pusztítja tömegével a magyarokat: sok apróságon múlhat, megúszod-e

A magyar felnőttek mintegy 60 százaléka fél attól, hogy élete során rosszindulatú daganatot diagnosztizálnak nála.

Közösségi finanszírozás – alternatív, kockázatmentes út az üzleti célok megvalósítása felé (x)

Nincsenek könnyű helyzetben a hazai induló vagy bővülni kívánó vállalkozások: nehezen előrejelezhető egy-egy termék vagy fejlesztés várható sikere vagy megtérülése.

NAPTÁR
Tovább
2022. augusztus 8. hétfő
László
32. hét
Augusztus 8.
Nemzetközi Macska Nap
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?