28 °C Budapest
Kindergarten boy talks about the weather in class.

Őrült árak a hazai bölcsődékben: indul a roham a szabad helyekért

2021. május 4. 05:44

Sok kisgyermekes családnál április és május időszakában nagyon fontos döntést hoznak. Hiszen ekkor van a bölcsődei jelentkezési határidő. Vannak települések, ahol egyáltalán nincs bölcsődei ellátás, van, ahol a túljelentkezések miatt várólistát vezetnek. Előfordul, hogy már a pocaklakót várólistára jelentkeztetik a szülők. Melyek a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételi feltételei? Mennyit fizet az ellátásért, akinek bölcsödébe jár a gyermeke?

Akik 2021. szeptemberétől szeretnék megkezdeni gyermekük bölcsődei beszoktatását, azoknak általában április közepétől május elejéig, május közepéig tart a beiratkozás, de intézményenként lehetnek eltérések. Van olyan intézmény, ahol a meghirdetett beiratkozási időszakon túl, az ellátás kezdő időpontját megelőzően legfeljebb négy hónappal előbb nyújtható be jelentkezés. Míg máshol az aktuális nevelési évre vonatkozóan lehet a várólistára feliratkozni.

A 20 hetes és 3 éves kor közötti családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését a térítési díj ellenében, vagy támogatottan igénybe vehető, nem kötelező bölcsődei ellátás biztosítja.

Melyek a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételi feltételei?

A bölcsődébe felvehető minden kisgyermek 20 hetes korától annak a nevelési évnek a végéig, amelyben 3. életévét betölti. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt bölcsődei ellátásban, amelyben a 4. életévét betölti. Ha a gyermek sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult, akkor a hatodik életévének betöltését követő augusztus 31-ig járhat bölcsődébe.

A jogszabály szerint sajátos nevelési igényű az a gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A bölcsődei ellátás keretében a gyermekek hatodik életévének betöltéséig - szolgáltatásként - speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható.

Bölcsődei ellátást a szülő/törvényes képviselő akkor kérhet, ha az ellátást igénybevevő gyermeke húszhetes korát betöltötte, és a gyermek napközbeni felügyelete nem megoldott, az alábbi okok miatt:

a) munkába kíván állni,

b) egészségügyi vagy szociális indokai vannak

 • a szülő egyedülálló és több kiskorú gyermeket nevel,
 • a szülő súlyos betegsége esetén,
 • ha a gyermek szülője, gondviselője időskorú, vagy szociális helyzete miatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni,

c) tanulmányokat folytat

 • iskolarendszerű képzésben vesz részt,
 • munkaügyi központ által munkaerő-piacra történő visszajutást elősegítő tanfolyam az átképzés idejére,
 • felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul,
 • ha felsőoktatási intézmény olyan levelezős képzésére jár, ahol a konzultációs napok nagy számban hétköznapokra esnek és ezt a szülő tanrenddel igazolja.

Mennyit fizet az ellátásért, akinek bölcsődébe jár a gyermeke?

A bölcsődei szolgáltatás térítési díja

2011-ig a szülők csak a gyerekük - helyi rendeletben szabályozott – bölcsődei étkezési díjához járultak hozzá. Az önkormányzatok különböző jogcímeken biztosítottak kedvezményt az ellátottak számára (ingyenes volt az étkezés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára, míg 50 százalékos díjkedvezmény a fogyatékossággal élő, tartós beteg vagy 3 és több gyermekes családban élőknek járt). 2012. január 1-től a gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapítható személyi térítési díj.

Intézményi térítési díj

A jogszabályi előírások alapján a fenntartó minden év április elsejéig meghatározza a szolgáltatási önköltséget. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A bölcsődei szolgáltatás díjait a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szabályozza.

A Korm. rendelet alapján bölcsőde, mini bölcsőde esetében a gyermek gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni. Azaz a gondozásra számított intézményi térítési díj = (szolgáltatási önköltség – élelmezés Áfa-val számolt nyersanyagköltsége) – állami hozzájárulás.

Mennyit fizet ténylegesen a szülő a gyermeke bölcsődei ellátásáért?

Személyi térítési díj

A személyi térítési díj a személyi gondozási díj és a személyi étkezési díj összegéből áll. A személyi térítési díj az intézményi térítési díjból számított, személyre szabott térítési díj. Meghatározásakor figyelembe veszik a kisgyermeket nevelő család szociális és jövedelmi helyzetét, valamint az igénybe vehető kedvezményeket. Garanciális szabály, hogy a személyi térítési díj nem lehet magasabb, mint az intézményi térítési díj.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a szülő (térítési díjra kötelezett) vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének a megfizetését. Ezt a vállalást a szülőnek írásban kell előterjesztenie a bölcsőde fenntartója felé.

A vállalás időtartama egy év, mely időszak meghosszabbítható. Ha nem kerül sor a hosszabbításra, akkor a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a jogszabály alapján számított térítési díjnál önként többet fizető szülő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe azoknál, akik nem tesznek ilyen vállalást.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

A törvény szerint bölcsődében és mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén, ha a fenntartó a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapít személyi térítési díjat, akkor a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a család egy főre eső nettó jövedelmének

 • a 25%-át, ha a gyermek nem részesül ingyenes gyermekétkezésben;
 • 20%-át, ha a gyermek ingyenes étkezésre jogosult

A munkahelyi bölcsődében és családi bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén a személyi térítési díj összege igénybevevőnként nem haladhatja meg az egy főre eső jövedelem 50%-át. Az egy főre jutó havi jövedelem számításakor a közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni:

 • a szülőt,
 • a szülő házastársát vagy élettársát,
 • a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
 • a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
 • a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, valamint
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermek,
 • a fenti pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

A személyi gondozási díj

A személyi gondozási díj meghatározásakor a szabályozás figyelembe veszi a szülők szociális és jövedelmi helyzetét. Ki mentesül a gondozási díj fizetése alól? A Gyermekvédelmi törvény alapján a gondozási díj fizetése alól mentességet élveznek az alábbi gyermekek szülei:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
 • a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
 • a három- vagy többgyermekes család gyermeke,
 • az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek,
 • a védelembe vett gyermek.

Ezekben az esetekben személyi térítési díj csak az étkezésért kérhető.

A gondozási díjfizetés alóli mentességhez az alábbi bizonyító erejű, érvényes dokumentumokat kell benyújtani:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a jegyzői határozatot, az RGYK megállapításáról,
 • a tartósan beteg gyermek esetén a szakorvosi igazolást a tartós betegségről, fogyatékos gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét,
 • a három vagy több gyermekes család esetében a Magyar Államkincstár igazoló dokumentumát,
 • az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetén a megalapozó hatósági döntést,
 • jövedelemnyilatkozatot, amennyiben a fenti kategóriákba nem tartozva, alacsony jövedelem alapján kéri a szülő a gondozási díj alóli mentességet. (Az a család mentesülhet a gondozási díj egésze vagy annak bizonyos százaléka alól, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem 25%-át meghaladná a személyi térítési díj megállapított összege.)

A kedvezményezetti körön kívül eső családok esetében jövedelemarányosan állapítják meg a személyi térítési díjat.

A személyi étkezési díj

A Gyermekvédelmi törvény szerint a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani. A gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló szülő, illetve tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetében pedig 140%-át),
 • tartósan beteg vagy fogyatékos,
 • vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • vagy olyan családban él, amelyben családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb minimálbér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2021-től: 144717 Ft),
 • nevelésbe vették.

Térítési díj körkép

Bölcsődében, mini bölcsődében a személyi térítési díjat – mind a gondozásra, mind az étkezésre – adott hónap nyitvatartási napjainak függvényében, ellátási napra vetítve állapítják meg. A bölcsődei gondozás személyi térítési díját – a fenntartó eltérő döntése hiányában – abban az esetben is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden nyitvatartási napján veszi igénybe. Ez azt jelenti, hogy

az előre befizetett személyi gondozási díjból a gyermek hiányzása esetén nem jár vissza a különbözet, kivéve, ha a fenntartó erről eltérően rendelkezik.

A jogszabály értelmében az önkormányzati fenntartónak lehetősége van arra is, hogy a kiszámított intézményi napi gondozási díjnál alacsonyabb mértékben vagy 0 Ft-ban állapítsa meg a térítési díjat. Több önkormányzatnál a bölcsődei gondozás mindenkinek ingyenes!

Néhány önkormányzat rendeletét, intézményi térítési díjkalkulációját, valamint a bölcsődék honlapjait átnézve az alábbi térítési díjakkal találkozhatunk. Azaz ennyit kell fizetni a kedvezményben vagy mentességben nem részesülő gyermekek szüleinek a bölcsődei gondozásért és étkezésért.

Bölcsődei térítési díjak a fővárosban

Budapesten a megtekintet honlapok információi szerint - huszonegy napos nyitvatartással számolva – a bölcsődei intézményi térítési díjak 9600 Ft és 63000 Ft között vannak. Nézzünk néhány konkrét példát is:

 • A Zuglói Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben nincs gondozási díj, ezért csak étkezési díjat kell fizetni. Az étkeztetés intézményi térítési díja normál étkezésű gyerekeknek 458 Ft / nap, a diétás étkezésűeknek pedig 559 Ft /nap.  Huszonegy nyitvatartási nap esetén normál étrenddel, összesen 9618 Ft, míg diétás étrend esetén összesen 11739 Ft a térítési díj egy hónapra.
 • A XI. Kerület Újbuda Önkormányzati fenntartású bölcsődéiben a gondozási díj 1200 Ft/nap, az étkezési díj 380 Ft/nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén 33180 Ft a térítési díj egy hónapra.
 • A XII. kerületben a gondozás intézményi térítési díja 1400 Ft/ fő/nap (kerületi gyermek esetén) és 2800 Ft/ fő / nap (nem kerületi gyermek esetén). Tehát huszonegy nyitvatartási nap esetén 29400 Ft a térítési díj egy hónapra a kerületi gyermek esetén és 58800 Ft nem kerületi gyermekek esetén.
 • A Hegyvidéki önkormányzat (Svábhegy) bölcsődéjében a gondozási díj összege 1400 Ft /fő / nap, míg az étkezési díj összege 584 Ft / fő /nap. Huszonegy gondozási nap esetén 41664 Ft egy hónapra.
 • A Józsefvárosban a gondozás intézményi térítési díja 1500 Ft / nap / fő, míg az étkezési díj összege 560 Ft / fő /nap. Huszonegy gondozási nap esetén 43260 Ft egy hónapra.
 • XV. kerületben a bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 2420 Ft / fő /nap. Míg az étkeztetés intézményi térítési díja 553 Ft / fő / nap. Huszonegy gondozási nap esetén 62433 Ft egy hónapra.
 • Újpesten a bölcsődei gondozás intézményi térítési díjának összege 500 Ft/nap. Az étkezési térítési díj normál étrend esetén 499 Ft/nap, diétás étrend esetén 632 Ft/nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén normál étrenddel, összesen 20980 Ft, míg diétás étrend esetén összesen 23770 Ft egy hónapra.

Bölcsődei térítési díjak vidéken

Vidéken - a honlapok információi szerint - a bölcsődei napi intézményi térítési díjak a gondozásra 0 Ft és 1165 Ft között, míg a napi négy étkezésre 400 Ft és 600 Ft között vannak. Így a maximálisan fizetendő személyi térítési díjak 9000 Ft és 50000 Ft között mozognak.

 • Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődékben a gondozási díj 150 Ft/fő/nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén 3150 Ft egy hónapra a gondozási díj.
 • Miskolcon a bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 0 Ft. Az étkeztetés intézményi térítési díja 413 Ft + Áfa / fő / nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén 8673 Ft + ÁFA egy hónapra a térítési díj.
 • Székesfehérvár önkormányzati fenntartású bölcsődéiben szintén 0 Ft a gondozási díj. Az étkezési díj 400 Ft / fő / nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén 8400 Ft a napközbeni ellátás egy hónapra.
 • Kecskeméten az önkormányzati fenntartású bölcsődékben 0 Ft a gondozási díj, míg az étkezési díj 444 Ft / fő / nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén összesen 9324 Ft a bölcsőde egy hónapra.
 • Győrött az önkormányzati fenntartású bölcsődékben szintén 0 Ft a gondozási díj.
 • Pécsett a gondozási díj 480 Ft / fő / nap (Huszonegy nyitvatartási nap esetén 10080 Ft egy hónapra), míg az étkezési térítési díj naponta 419 Ft (21 nyitvatartási nap esetén 8800 Ft egy hónapra). Összesen 18880 Ft.
 • Lajosmizsén a gondozási díj 300 Ft/fő/nap (21 nyitvatartási nap esetén 6300 Ft egy hónapra). Az étkezési díj 460 Ft /fő /nap (Huszonegy nyitvatartási nap esetén 9660 Ft egy hónapra). Összesen 15960Ft.
 • Pilisvörösváron a gondozási díj 1163 Ft /fő /nap, míg a gyermekétkeztetés térítési díja 460 Ft/fő/nap. Huszonegy gondozási nappal számolva a gondozási díj 24423 Ft, míg az étkezési díj 9660 Ft. Összesen 34083 Ft.
 • Nyíregyházán egy egyesület által létesített bölcsődében a havi gondozási díj (heti 5 alkalom teljes ellátással) 20 000 Ft/fő. Étkezési térítés díj 600 Ft /fő / nap (21 nyitvatartási nap esetén 12600 Ft egy hónapra). Összesen 32600 Ft. Speciális étkeztetés esetén (laktóz- és gluténmentes ételek) 700 Ft / fő / nap. (Huszonegy nyitvatartási nap esetén 14700 Ft egy hónapra). Összesen 34700 Ft.
 • Szegeden naponta 133 Ft a gondozási díj, az étkezési térítési díj 494 Ft / fő / nap.  Huszonegy nappal számolva összesen, a maximális személyi térítési díj 13167 Ft havonta.
 • Gödöllőn a gondozásra számított intézményi térítési díj 1850 Ft / nap /fő. 21 nappal számolva összesen, a maximális személyi térítési díj 38850 Ft. Az intézményi étkezési térítési díj 500 Ft / nap (21 napra számolva 10 500 Ft havonta). Összesen 49350 Ft.

A családi bölcsődék díjai

Budapesti családi bölcsődék díja

Budapesten a családi bölcsődékben 98000 Ft és 145000 Ft közötti havidíjért vehetjük igénybe a heti öt egész napos szolgáltatást. Ebben az ellátási formában a heti öt napnál kevesebb vagy félnapos napközbeni ellátást is igénybe lehet venni.

 • A III. kerületben heti öt napos ellátás esetén 100800 Ft a gondozási díj. Ehhez a költséghez adódik még a napi 800 Ft-os étkezési díj. Huszonegy napos ellátás esetén 16800 Ft. Tehát heti öt napos ellátás esetén 100800 Ft + 16800 Ft = 117600 Ft-ba kerül a gyermek bölcsődei havi térítési díja.
 • Egy másik III. kerületi családi bölcsődében heti öt napos ellátás esetén állami támogatással 115000 Ft, állami támogatás nélkül 145000 Ft a térítési díj.
 • Budapesten a XI. kerületben lévő családi bölcsiben a havi díj 96990 Ft + napi 1720 Ft étkezés = 133110 Ft a térítési díj.
 • Budapesten a XI. kerületben lévő másik családi bölcsiben 66480 Ft gondozási díj+ 31680 Ft az étkezési díj. Azaz összesen 98160 Ft.
 • Szintén a XI. kerületben naponta 5400 Ft gondozási és étkezési díjért, azaz havi szinten 113400 Ft-ért is találhatunk családi bölcsődet.  
 • Budapesten, a XIV. kerületben, Zuglóban egy családi bölcsődében heti öt napos ellátás esetén 85000 Ft, heti három napos ellátás esetén 65000 Ft, a heti két napos ellátás esetén 55000 Ft a gondozási díj. Ehhez a költséghez adódik még a napi 1100 Ft-os étkezési díj (21 napos ellátás esetén 23100 Ft). Tehát heti öt napos ellátás esetén 85000 Ft + 23100 Ft = 108100 Ft-ba kerül a gyermek bölcsődei havi térítési díja.
 • A XVIII. kerületben napi 4 étkezéssel a heti 5 nap, egész napos ellátás, 80000 Ft, hetente 4 napos ellátás 70000 Ft, hetente 3 napos napközbeni ellátás 58000 Ft.
  A XIX. kerületben heti 5 nap egész napos ellátás 70000 Ft /hó, az étkeztetés 1200 Ft munkanaponként. Huszonegy nappal számolva 25200 Ft. Összesen 95200 Ft / hó.

Vidéki családi bölcsődék díja

A vidéki családi bölcsődékben a díjak heti öt alkalmas, egész napos ellátás esetén nagy szórást mutatnak. 21000 és 80000 Ft között kell fizetni a gyermek napközbeni ellátásáért (gondozás és étkeztetés).

 • Debrecenben heti 5 alkalmas egész napos ellátás havi díja 55000 Ft, plusz az étkezés (napi 4 x étkezés) 770 Ft / nap. Huszonegy nappal számolva 55000 Ft + 16170 = 71170 Ft. Heti 5 alkalmas félnapos ellátás havi díja 45000 Ft, plusz az étkezés 670 Ft naponta (napi 3 x étkezés). (Huszonegy nappal számolva 45000 Ft + 14070 = 59070 Ft). Heti 3 napos egész napos ellátás havi díja 45000 Ft, plusz az étkezés naponta 770 Ft (napi 4 x étkezés). Heti 3 napos félnapos ellátás havi díja 40000 Ft + étkezés naponta 670 Ft (napi 3 x étkezés).
 • Debrecenben egy másik családi bölcsődében a heti 5 alkalmas egész napos ellátás havi díja 49500 Ft + étkezés 890 Ft / nap (4 x étkezés). Huszonegy nappal számolva 49500 Ft + 18690 = 68190 Ft, heti 3 alkalmas egésznapos ellátás havi díja 44.000 Ft + étkezés 890 Ft / nap, heti 2 alkalmas egész napos ellátás havi díja 39000 Ft + étkezés 890 Ft / nap.
 • Debrecenben egy harmadik családi bölcsődében heti 5 alkalmas egész napos ellátás havi díja 63000 Ft + étkezés 900 Ft / nap (4 x étkezés). Huszonegy nappal számolva: 63000 Ft + 18900 = 81900 Ft, heti 5 alkalmas félnapos ellátás havi díja 52000 Ft + étkezés 700 Ft / nap (3 x étkezés). Huszonegy nappal számolva: 52000 Ft + 14700 = 66700 Ft.
 • Szegeden étkezési díjjal együtt 50000 Ft az egyik családi bölcsődében a havi díj.
 • Egerben a családi bölcsőde egész napos ellátás gondozási díja 520 Ft / fő /nap. Az étkezési térítési díj 494 Ft / fő / nap. Összesen 21294 Ft huszonegy gondozási napra számolva.
 • Pátyon a 2020/2021-es nevelési évben az egész napos bölcsődei ellátás intézményi térítési díja négyszeri étkezéssel 3500 Ft/nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén 73500 Ft egy hónapra, míg a félnapos bölcsődei ellátás intézményi térítési díja, háromszori étkezéssel 2800 Ft/nap. Huszonegy nyitvatartási nap esetén 58800 Ft egy hónapra.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Hatalmas pénzek röpködnek a magyar Kickstarteren: mutatjuk a legnagyobb dobásokat

Az alig egy hónapja indult első hazai közösségi piactéren már meg is vannak az első sikeres projektek.

Csúnyán elintézheti a magyarok megtakarításait a válság: így még kijátszhatod az inflációt

A pénzügyi szakértők most elmondták, milyen tippekkel spórolhatunk.

Ez lehet a 2022-es nyár új slágeritala Magyarországon? Hihetetlen, mennyien kattantak rá

A magyar piacon is megjelennek az enyhén alkoholos, gyümölcsös italok, egy felmérésből pedig kiderült, hogy a fiatalok különösen nyitottak ezekre az alkoholos frissítőkre.

Láthatáron a nyugdíjösszeomlás: rengeteg magyarnak lehet kemény nélkülözés az időskor

Sokan gondolják, hogy teljesen tudatosan szervezik a pénzügyeiket, és nem értik, hogy hova folyik a pénzük a hónap végére.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. június 28. kedd
Levente, Irén
26. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?