37 °C Budapest

Richter-privatizáció: az arany középút? - még 2004-ben az első részlet (4.)

Pénzcentrum
2004. április 30. 08:22

A kecske és a káposzta is. Az ÁPV Rt. meghirdette részvényértékesítési pályázatát befektetési tanácsadók részére a Richter részvények vonatkozásában. A pályázat részleteiből kiderül, hogy az ÁPV Rt. elfogadta a Richter függetlenségének koncepcióját és ennek megfelelően egy hibrid konstrukció jön létre, amely az állami vagyon értékesítését is szolgálja.


A főbb részletek:
1., olyan "pénzügyi instrumentum" kerül értékesítésre, amely lejárat előtt vagy lejáratkor Richter részvényekre váltható, ugyanakkor
2., biztosítja, hogy az állam a következő 5 évben tulajdonosi jogait a Richterben gyakorolhassa
3., a konstrukció nem teljes egészében körvonalazódott, a benyújtott értékesítési elképzelések alapján még változhat
4., egyelőre egy eltérő jogokat megtestesítő Richter értékpapír tőzsdei megjelenésére lehet számítani, mely a jövőben normál törzsrészvénnyé alakul
5., még 2004-ben megtörténik a "pénzügyi instrumentumok" első részének értékesítése
6., pályázatot június 3-ig lehet benyújtani. A pályázati ajánlat időtartam kötöttségéből (90 nap) egyértelmű, hogy augusztus végéig az értékesítés teljes feltételrendszere körvonalazódik (kivéve, ha eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot az ÁPV)


Az ÁPV Rt. a pályázati kiírásban szereplők szerint értékesíteni kívánja egy vagy több lépésben a teljes 25%-os részesedését. Az ÁPV Rt. a tulajdonosi jogait azonban gyakorolni kívánja, így effektív gátat vet a Richter felvásárlásának. Az ÁPV Rt. kiköti, hogy a tranzakció kialakításának figyelembe kell vennie a Richter jelenlegi stratégiájának folytathatóságát.

"A kibocsátásra kerülő pénzügyi instrumentum lejárat előtt vagy lejáratkor a Richter által kibocsátott, jelenleg a magyar állam tulajdonában ... lévő A sorozatú részvényekre, vagy a vagy a részvényekhez fűződő egyes jogokra vonatkozzon akként, hogy az állam középtávon (kívánatosan legalább 5 évig gyakorolni kívánja tulajdonosi jogait a társaságban."
Fentiek egyet jelentenek azzal, hogy a normál Richter törzsrészvényhez kapcsolódó jogosultságok megosztásra kerülnek, vagy a tulajdonosi jogok teljes köre az ÁPV Rt.-nél marad azzal a feltétellel, hogy egy meghatározott idő után az értékesített értékpapír törzsrészvénnyé konvertálódik.

A pályázati kiírás szövegéből egyértelmű, hogy az irányelvek rögzítésre kerültek, de a konkrét értékesítési konstrukció még nem, hiszen az jelentősen változhat a befektetési szolgáltató - alapelvekkel összeegyeztethető - tanácsai alapján.
(Nem egyértelmű pl., hogy az ÁPV az osztalék jogosultságot is magánál kívánja-e tartani.

A részvénypiaci következtetésünk:
Az eladásra kerülő értékpapírok (nem biztos, hogy részvényről beszélhetünk) diszkonttal fognak forogni a normál törzsrészvényekhez képest (alacsonyabb likviditás, eltérő kapcsolódó jogok). Ezen diszkont az értékesítési árban is érvényesülni fog.
A normál törzsrészvény értékesítés során elérhető ár és a hibrid konstrukcióban realizálható ár közötti különbség az ÁPV Rt. alternatíva költsége, melyet a Richter nemzetgazdasági többlet hozzájárulásának sértetlensége kompenzál az állam számára.

A fentiekben megfogalmazott diszkont mértékére a konstrukció tényleges körvonalazódásáig még csak becslést sem lehet tenni.

Azonnali piaci hatás:
Úgy véljük, hogy új tényezőként jelentkezik a korábbi hírekkel szemben, hogy mégis lesz tranzakció 2004-ben. A klasszikusan kínálati nyomásként megfogalmazott diszkont érvényesülése a jelenlegi tőzsdei árfolyamban (lásd MOL tranzakció hatása decemberben a MOL árfolyamra) lényegesen kisebb mértékben fog jelentkezni, hiszen az alapkezelők, s más intézményi befektetők nem "játszhatnak arra", hogy alacsonyabb áron visszaveszik a részvényt a nyilvános tranzakcióban, mivel a kibocsátásra kerülő értékpapír nem lesz egyenértékű a törzsrészvényekkel.

Úgy véljük, hogy a mai hír egy kisebb azonnali bizonytalanságot okozhat a piacon, de egyébként nem fogja befolyásolni a részvény árazását. A Richter részvények értékelésében bekövetkező változás a piaci kínálati struktúra elmozdulása következtében a tranzakció részleteinek teljes megismerhetőségével lesz elemezhető.


Az ÁPV Rt. közleménye változatlan formában:

1., Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042051) (a továbbiakban: "ÁPV Rt." vagy "Kiíró") a [250 /2004 (IV. 29.) IG. számú határozattal] összhangban nyilvános, egyfordulós pályázatot ("Pályázat") hirdet a Magyar Állam vagy erre feljogosított intézménye által kibocsátandó pénzügyi instrumentum(ok)nak a tőkepiaci helyzettől függően egy vagy több részletben, intézményi vagy összetett értékesítéssel, tőkepiaci technikával külföldi és/vagy hazai intézményi befektetők részére zártkörű értékesítés és/vagy belföldi nyilvános értékesítés (továbbiakban együttesen: a "Tranzakció") útján történő megszervezését és lebonyolítását ellátó vezető szervező kiválasztására. A kibocsátásra kerülő pénzügyi instrumentum a lejárat előtt vagy lejáratkor a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Richter Gedeon Rt." vagy "Társaság") által kibocsátott, jelenleg a Magyar Állam tulajdonában és az ÁPV Rt. kezelésében lévő 4.659.373 darab "A" sorozatú, egyenként 1 000,- forint névértékű törzsrészvényre, illetve azok egy hányadára, vagy a fenti részvényekhez fűződő egyes jogokra vonatkozzon akként, hogy a Magyar Állam, illetve erre kijelölt intézménye középtávon (kívánatosan legalább 5 évig) gyakorolni kívánja részvényesi jogait a Társaságban.

Az Ajánlattevő a teljes meghirdetett részvénycsomag vonatkozásában adjon kötelező érvényű árajánlatot, azzal, hogy a Tranzakció több lépésben történő megvalósítása esetén az egyes fázisoknál felszámítandó fajlagos díj, illetve a kalkulált díjak kumulált összege nem lehet magasabb, mint a már beadott díjajánlat. Ugyanakkor az ÁPV Rt. fenntartja a jogot, hogy többszakaszos tranzakciónál az egyes szakaszoknál eljáró forgalmazót újrapályáztassa.

2., A Pályázat célja az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a "Privatizációs törvény") 2. § (1) bekezdés a), c) és h) pontjaiban foglalt követelményekkel összhangban, valamint az 5. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak eleget téve:

A. a Tranzakcióból származó bevétel maximalizálása azzal, hogy a bevételnek vagy többszakaszos tranzakció esetén az első szakasz bevételének a 2004-es üzleti évben pénzügyileg realizálódnia kell a javasolt pénzügyi instrumentum elidegenítésével.

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

B. a Richter Gedeon Rt. stratégia folytatásának biztosítása.

C. a Magyar Állam, mint tulajdonos szerepvállalásának biztosítása (különös tekintettel a részvényesi jogai gyakorlására) a Richter Gedeon Rt.-ben középtávon (kívánatosan legalább 5 évig).

A fentiek szerint az ÁPV Rt. a Társaság bevonásával az Ajánlattevők ajánlatai alapján kíván dönteni a Tranzakció feltételrendszeréről és a Tranzakciót teljeskörűen lebonyolító befektetési szolgáltató, valamint a Tranzakcióban közreműködők személyéről.

3., A pályázaton nemzetközileg elismert, a bejegyzés országában befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás vagy bank vehet részt. Konzorciumi ajánlatot az ÁPV Rt. nem fogad el. Az esetleges magyarországi nyilvános kibocsátás/értékesítés forgalmazójaként belföldi székhelyű, a Tpt. 81. § (1) bek. f) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, illetve külföldi befektetési szolgáltató magyarországi fióktelepe járhat el. Az ajánlatban az Ajánlattevő (aki egyben a tranzakció "Vezető Szervező"-je) előre jelölje meg a Tranzakció jogi tanácsadójaként eljáró lehetséges három irodát, illetve az eljáró jogászok személyét - melyek közül az eljáró jogi tanácsadó kiválasztására az ÁPV Rt. jogosult -, valamint a Vezető Szervező koordinálása mellett a Tranzakcióba bevonni tervezett egyéb értékesítő és nem értékesítő közreműködők körét, alkalmazásuk várható célját és mértékét. Az ajánlatok értékelésénél előnyt jelent a megfelelő gyógyszeripari, továbbá tőkepiaci referencia.

4., Az Ajánlattevőnek - a Pályázati Kiírás III.3 pontjában meghatározott módon - részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatot, illetve kötelezettség vállaló és egyéb nyilatkozatokat kell tennie és azokat csatolnia kell a pályázathoz. A Pályázat hivatalos nyelve a magyar, ugyanakkor a Pályázati dokumentációban a tenderfüzetet tájékoztatás céljára angol nyelven is mellékeljük.

5., A Pályázati dokumentáció vételára 500 ezer Ft , melyet az Ajánlattevők az ÁPV Rt. Ügyfélszolgálatán, készpénz ellenében 2004. május 3-tól munkanapokon 9-16 óráig (pénteken 13 óráig) vásárolhatnak meg. Pályázati dokumentáció kiadásának feltétele a 3. pontban jelzett szolgáltatásra vonatkozó engedély vagy annak másolatának bemutatása és a dokumentáció átvételére vonatkozó meghatalmazás átadása az Ügyfélszolgálatnál, továbbá az ÁPV Rt. által meghatározott titoktartási nyilatkozat aláírása.

6., Az ajánlatot, illetve a díj és költségajánlatot két külön csomagban, lezárt borítékokban az Ajánlattevő a megjelölt helyen és időpontban 10-10 példányban magyar és 5-5 példányban angol nyelven, továbbá számítógépes adathordozón zárt, cégjelzés nélküli borítékban kell benyújtani. A Pályázati dokumentáció megvételét igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor csatolni kell. A Pályázat hivatalos nyelve a magyar, az angol nyelvű változat csak tájékoztatásul szolgál. Az ajánlatokat a nyitva álló határidőben közjegyző jelenlétében kell leadni. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: "Richter Gedeon Rt. 2004. évi forgalmazói pályázat"

Az Ajánlattevő köteles az eredeti példányt (a díj és költség ajánlaton is) megjelölni "EREDETI" felírással. Ha az Ajánlattevő ezt elmulasztja, Kiíró választ egyet a beérkezett példányok közül, ami a továbbiakban az eredeti példány funkcióját tölti be. Ha a példányok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

7., Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2004. június 3. (csütörtök) 10-12 óráig. A pályázat beadásának helye: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. hivatalos helyiségében Budapest, 1133 Pozsonyi út 56. VIII. emelet 807. szoba Az ajánlatok beérkezését az átvevő által kiállított átvételi elismervény bizonyítja.

8., Az Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásának határnapjától számított minimum 90 napi időtartamra ajánlati kötöttséget kell vállalnia.

9., Az ajánlatok kiértékelését követően a végső döntést a Kiíró hozza meg a Tenderfüzet IX. 4. pontban foglalt értékelési szempontrendszere alapján. Az ÁPV Rt. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

NEKED AJÁNLJUK
HR BLOGGER
vezetoi-coaching  |  2022.06.30 10:32
  2x2=5. Meghülyültem? Lehet… lehet, hogy en vagyok az egyetlen (egyik…), aki szembe halad az aut...
perfekt  |  2022.06.30 09:56
A 310/2021 (VI.7.) Kormányrendelet alapján az alkalmazottak nélküli önfoglalkoztatók egy egyszeri 21...
hrdoktor  |  2022.06.27 04:50
A száraz, meleg levegő, az UV-sugárzás és a strandolás erősen igénybe veheti a szemünket, így nyáron...
legacykft  |  2022.06.24 17:47
Legutóbbi blogbejegyzésem végén megfogalmazódott bennem az a remény, hogy mivel a legtöbb időt önmag...
hrbonbon  |  2022.06.24 10:21
          Simonyi Judit ügyvezető igazgató beszámolója Az AIMS INTERNATIONAL 2022. június 14-1...
Hatalmas pénzek röpködnek a magyar Kickstarteren: mutatjuk a legnagyobb dobásokat

Az alig egy hónapja indult első hazai közösségi piactéren már meg is vannak az első sikeres projektek.

Csúnyán elintézheti a magyarok megtakarításait a válság: így még kijátszhatod az inflációt

A pénzügyi szakértők most elmondták, milyen tippekkel spórolhatunk.

Ez lehet a 2022-es nyár új slágeritala Magyarországon? Hihetetlen, mennyien kattantak rá

A magyar piacon is megjelennek az enyhén alkoholos, gyümölcsös italok, egy felmérésből pedig kiderült, hogy a fiatalok különösen nyitottak ezekre az alkoholos frissítőkre.

Láthatáron a nyugdíjösszeomlás: rengeteg magyarnak lehet kemény nélkülözés az időskor

Sokan gondolják, hogy teljesen tudatosan szervezik a pénzügyeiket, és nem értik, hogy hova folyik a pénzük a hónap végére.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2022. június 30. csütörtök
Pál
26. hét
Június 30.
Aszteroida világnap
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?