18 °C Budapest
Rengeteg magyar járt pórul: pár egyszerű lépéssel megelőzhették volna a bajt

Rengeteg magyar járt pórul: pár egyszerű lépéssel megelőzhették volna a bajt

2019. július 20. 16:28

Törött okostelefonok, sérült televíziók, elutasított garancia. A Budapesti Békéltető Testület elé egyre több olyan vitás ügy kerül, amelyben a fogyasztók már eleve sérülten kapják meg a megrendelt termékeket, de panaszukat elutasították. A Testület ezért a fogyasztóvédelmi viták elkerülése érdekében ajánlást fogalmazott meg a fogyasztók és a vállalkozások számára, amely az internetről rendelt csomagok kézbesítése során tanúsítandó körültekintő magatartásról szól.

Ajánlás a fogyasztók részére

 • Amennyiben az internetről rendelt csomag, termék kézbesítése során a dobozon, a külső csomagoláson bármilyen külső sérülést tapasztalnak, haladéktalanul vetessenek fel a fogyasztók kárjegyzőkönyvet a futárral! Ha erre a futár nem hajlandó, készítsenek fénykép-, vagy videófelvételt átvételt követően azonnal a külső sérülésről. Ezt lehetőleg időbélyegzővel, vízjellel (a dátum és pontos idő feltüntetése a képen) kell ellátni, amely funkcióra manapság már bármelyik okostelefon képes.
 • A csomag átvételének igazolása történhet papíron vagy a futárnál lévő készülék segítségével elektronikusan. Ha kinyomtatott papíron történik az átvétel, a fogyasztók ne mulasszák el ellenőrizni a futár átvételi példányának tartalmát gondosan, mit írnak alá! Amennyiben olyan papírt akarnak aláíratni a fogyasztóval, amelyen már előre kitöltötték a csomag, csomagolás vagy termék "sérülésmentes átvételéről" szóló rubrikát, de a doboz sérült, úgy ennek tényét megjegyzésként jelezzék írásban a fogyasztók a futár átvételi példányán! Ezt az aláírással egyidejűleg szükséges megtenni.
 • Amennyiben a csomag átvételének igazolását a fogyasztó elektronikusan írja alá a futárnál lévő készüléken, ne mulasszák el ellenőrizni az aláírá feletti, előre megadott tájékoztató szöveg tartalmát! Ebben nyilatkozik a fogyasztó arról, hogy aláírásával mit is ismer el pontosan. Amennyiben itt csak a "csomagolás sértetlenségét" írják alá - és a doboz állapota ennek tényét igazolja -, jobban védettek a fogyasztók. Ha viszont magának a "termék sértetlenségét" igazolják így, akkor még inkább fontos, hogy amint lehetőségük vannak rá, ellenőrizzék a megrendelt árucikk sértetlen, ép állapotát!
 • Törekedjenek a fogyasztók annak ellenőrzésére is még a futár jelenlétében - a könnyen kibontható és ellenőrizhető tartalmú csomagok esetében -, hogy magának a terméknek van-e szemmel látható sérülése vagy más egyéb hiányossága. Ha ezt a futár biztosította és megvárta, úgy e sérülés esetén se mulasszák el a kárjegyzőkönyv felvetetését!
 • Amennyiben a futár nem engedte ellenőrizni átvétel előtt magának a terméknek a sértetlenségét, vagy pedig eleve olyan csomagról volt szó, amelynek a jellege miatt az azonnali ellenőrzés időigényes, a fogyasztók lehetőleg dokumentálják a teljes kibontás, kicsomagolás folyamatát videófelvétellel. Ez különösen a tartós fogyasztási cikkek esetében javasolt, amelyek nagy értékkel rendelkeznek! A mai okostelefonokkal már a kibontáskor is meglévő sérülések, egyéb hiányosságok bizonyításra alkalmas, megfelelő minőségű videófelvételek készíthetőek. Ezek később fontos bizonyítékok a fogyasztók kezében!
 • Ha a fogyasztó már az átvételkor sem győződhetett meg a termék állapotáról, akkor nem számít, hogy előzőleg mit írattak vele alá, ebben az esetben nem lehet egy tollvonással már előre kizárni a vállalkozás hiba, vagy sérülés miatti felelősségét! A vállalkozás ugyanis egészen addig felel a termék sérülésmentességéért, amíg a fogyasztó azt birtokba nem vette. Csak és kizárólag tehát az átvétel után történt sérülésekért felel a fogyasztó, ha pedig eleve sérült terméket kapott, ugyanúgy megilletik a fogyasztóvédelmi jogok!
 • Amennyiben internetről történt a megrendelés, és a kibontáskor azt látjuk, sérült a termék, a fogyasztó akkor jár legjobban, ha az ilyenkor járó tizennégy napos meggondolási lehetőséget választja (indokolás nélküli elállási jog). Ugyanis az átvételtől számított tizennégy napon belül, legyen a termék akár sérült, akár nem, meggondolhatja magát (bizonyos kivételekkel: mint például a felbontott zenét- vagy filmet tartalmazó CD-k/DVD-k,). Ilyenkor visszaküldheti a terméket saját költségén, és ekkor vissza kell kapnia az általa teljes kifizetett teljes összeget. Fontos, hogy ekkor kizárólag azért az értékcsökkenésért tehető felelőssé a fogyasztó, ami a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból fakadt. Amennyiben viszont azonnal, a kibontást követően visszaküldi a terméket, úgy nyilvánvalóan ez az eset nem áll fenn.
 • A fogyasztó az indokolás nélküli elállási jogát mindenképp írásban gyakorolja! Azt, hogy meggondolta magát és erről tájékoztatta is a webáruházat, vita esetén a megrendelőnek kell bizonyítania! Ügyeljenek arra is a fogyasztók, hogy egyértelműen fogalmazzanak, amikor az elállási nyilatkozatokat megküldik. Ha csak annyit írnak, hogy a "termék sérült, ezért visszaküldöm", akkor a webshop azt fogja hinni, hogy hiba miatti garanciális igényt kíván a fogyasztó érvényesíteni és e körben fogja kezelni a panaszt - teljes joggal.
 • Azt sem szabad elfelejteni, hogy a termék sérülése miatt nem fosztható meg a fogyasztó az indokolás nélküli elállás jogától. Sok esetben mégis ezzel találkozni, holott ez jogszabálysértő. Általában akkor fordul ez elő, amikor a webáruház tévesen például az önként vállalt "30 napos visszaküldési garancia" keretében kezeli ezt, hiszen a 14 napon túli, annál későbbi visszaküldés már köthető a kereskedő saját maga által meghatározott feltételeihez.
 • Ha már lejárt a tizennégy napos meggondolási határidő, és új, tartós fogyasztási cikkről volt szó (például: 10.000 Ft feletti televízió, laptop, mosógép, mosogatógép, hűtő, stb.), az egyéves kötelező garancia keretében kérhetik a fogyasztók, hogy javítsák ki vagy cseréljék ki az eleve sérülten kiszállított terméket. Ha pedig ezt nem vállalja a kereskedő vagy ennek teljesítése lehetetlen, akkor vételár-leszállítás kérhető vagy a teljes vételár megtérítése. Ha az indokolás nélküli elállás helyett inkább ezt az igényt szeretnék érvényesíteni, fontos ismét, hogy pontosan fogalmazzanak és e hibára hivatkozva tegyék meg az írásos kifogást a webáruháznál.
 • Előfordulhat az is, hogy az érintett tartós fogyasztási cikk már olyan mértékben sérült állapotban érkezett, hogy az már a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha ezt a fogyasztó legkésőbb az átvételtől számított három munkanapon belül bejelenti, akkor rögtön ki kell cserélni a terméket. A Kúria az ilyen esetekre nézve már arra is rámutatott, hogy a vállalkozások esetben nem vizsgálhatják a hiba, azaz a sérülés okát, hanem automatikusan, bármiféle vizsgálódás nélkül ki kell cserélniük az adott terméket. Amennyiben pedig "gyanús" számukra a hiba eredete, akkor csak a cserét követően és önállóan, utólag érvényesíthetnek igényt - például fizetési meghagyás keretében - a fogyasztóval szemben.
 • Ha a sérülten átvett termék nem minősül tartós fogyasztási cikknek (azaz éppen 10.000 Ft-ba került vagy ára ez alatt volt), de hibás, akkor is kérheti a fogyasztó a vállalkozástól két évig az ingyenes javítást vagy cserét, ennek hiányában pedig a vételár leszállítását vagy a teljes vételár megtérítését. Hat hónapon belüli hiba esetén a kereskedő ezek alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a sérülés oka csak később, a termék átvételét követően keletkezett.

 

Ajánlás a vállalkozások számára:

 • A webáruházak és megbízott futárcégeik egyeztessék egymással a vállalt - és a fogyasztó által elfogadott - kiszállítási határidőket, és törekedjenek azok betartására, így biztosítva a fogyasztóbarát magatartást!
 • Segítsék a fogyasztót a termék átvételében azáltal is, hogy már a kiszállítást megelőző napon e-mailben vagy telefonon értesítik a kiszállítás várható időpontjáról. Lehetőség szerint a legpontosabb információt közöljék és ne szorítkozzanak kizárólag a kiszállítás napjának a megjelölésére, hanem jelöljék meg azt a pontos időpontot, ennek hiányában azt az időintervallumot, amelyen belül várhatóan sor kerül a kiszállításra.
 • Ha a vállalkozások nem tudják tartani az általuk vállalt kiszállítási határidőt, és emiatt a jelzettnél is korábban vagy későbbi időpontban kerül sor a kézbesítésre, haladéktalanul tájékoztassák erről a fogyasztót, és segítsék az átvételt az időpont egyeztetésével!
 • Nem fogyasztóbarát és kerülendő az a kerekedői gyakorlat, amely a termék internetes megrendelését követően teljes mértékben mellőzi a fogyasztó értesítését a kiszállítás várható, pontosabb időpontjáról, és a vállalkozás részéről teljesen egyoldalúan, a kézbesítés időpontjára vonatkozó minden előzetes egyeztetés nélkül kerül sor a csomag helyszíni kézbesítésére (vagy annak megkísérlésére).
 • Tegyék lehetővé a futárcégek, hogy a fogyasztó valóban ellenőrizhesse a csomagolás sérülésmentes voltát, és csak ezt követően írassák alá az épségben történt átvételt! Amennyiben pedig a csomag tartalma a jellege folytán könnyen ellenőrizhető és nem időigényes, lehetőleg várják meg annak kibontását, és azt, hogy a fogyasztó meggyőződjön magának a terméknek a sérülésmentességéről is!
 • Segítsék elő a tudatos fogyasztói döntéshozatalt a vállalkozások azáltal is, hogy kézbesítéskor, előzetesen felhívják a fogyasztókat a csomagolás (adott esetben pedig magának a terméknek) sérülésmentes voltának ellenőrzésére! Ne mulasszák el a fogyasztókat tájékoztatni a jogaikról, így többek között a kárjegyzőkönyv felvételének lehetőségéről!
 • Ne követeljék meg a fogyasztótól a vállalkozások azt, hogy írja alá előre a sérülésmentes átvétel tényét, ha egyszer arról a megrendelő előzetesen még meg sem győződhetett! Súlyosan sérti a fogyasztói érdekeket az a gyakorlat, ha a futár a csomagot egészen addig visszatartja és ki sem adja a kezéből, ameddig a fogyasztó alá nem írja már előre a csomag vagy termék épségben történő átvételét. A fogyasztó számára biztosítani kell legalább a külső csomagolás ellenőrzésének lehetőségét, mielőtt tőle bármilyen, a csomagolás állapotára vonatkozó nyilatkozatot megkövetelnek.

 

NEKED AJÁNLJUK
Sok szülő így rontja el a gyerek fejlesztését: nem lehet elég korán kezdeni

Szinte semmi sem fejleszti olyan gyorsan és hatékonyan a legkisebbek agyát, mint a társasjáték.

Ennyibe kerül manapság egy luxus mobilház: ez lehet a lakásválság megoldása? + videó

Drágulnak az ingatlanok, emelkednek a hitelkamatok: ez pedig szinte egyenes út a lakhatási válsághoz. Nálunk is működhet az, ahogy az USA-ban megoldották?

Ilyen még nemigen volt itthon: itt a bejelentés, elindult a magyar Kickstarter

A Kickstarternek és az Indiegogonak hála a közösségi finanszírozási forma évek óta világszerte népszerű és most megérkezett Magyarországra is, a Brancs formájában

Milliókat bukhat, aki így indít vállalkozást: jól meg kell gondolni, a KATA sem jó mindenre

Sokan alábecsülik, mennyire lényeges alaposan átgondolni, milyen vállalkozási és azzal együtt adózási formát válasszanak induló cégük számára.

NAPTÁR
Tovább
2022. május 23. hétfő
Dezső
21. hét
Ajánlatunk
KONFERENCIA
Tovább
Külföldi piacra lépés 2022
Ingyenes online konferencia hazai kkv-nak!
EZT OLVASTAD MÁR?